Balder offentliggör utfall av återköpserbjudande av samtliga utestående obligationer i SEK med förfall 2024 och 2025

News  – 

Fastighets AB Balder (publ) ("Balder") offentliggör utfallet i det återköpserbjudande till innehavare av utestående seniora icke-säkerställda obligationer specificerade nedan ("Obligationerna") där Balder erbjudit sig att återköpa samtliga Obligationer mot ett kontant vederlag (“Återköpserbjudandet”) i enlighet med villkoren i återköpsdokumentet daterat 30 mars 2023 ("Återköpsdokumentet").

Återköpserbjudandet löpte ut 14:00 CET den 4 april 2023. Giltiga återköpsinstruktioner avseende Obligationer motsvarande SEK 2 062 000 000 mottogs under Återköpserbjudandet. Balder har beslutat att återköpsinstruktioner till ett aggregerat nominellt värde av SEK 2 062 000 000 skall accepteras.

Beskrivning av Obligationerna ISIN Nominellt accepterat
belopp för återköp
Återköpspris
SEK 300 000 000 FRN
med förfall januari 2024
SE0010832931 SEK 250 000 000 99,362%
SEK 772 000 000 FRN 
med förfall mars 2024 
SE0011869684 SEK 140 000 000 99,469%
SEK 1 264 000 000 grön FRN
med förfall juni 2024
SE0011869825 SEK 724 000 000 99,222%
SEK 1 094 000 000 grön FRN
med förfall december 2024
SE0013359494 SEK 752 000 000 97,784%
SEK 300 000 000 FIX
med förfall april 2025
SE0013359890 SEK 40 000 000 90,951%
(baserat på en Interpolated Mid Swap Rate
om 3,475% plus 290 baspunkter)
SEK 350 000 000 FRN
med förfall april 2025
SE0013359908 SEK 156 000 000 97,068%

Balder kommer att betala det relevanta återköpspriset plus eller minus upplupen ränta på obligationerna, såsom tillämpligt. Likviddag för Återköpserbjudandet är den 11 april 2023.

Avveckling av transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras hos Svenska Handelsbanken AB (publ). Samtliga ägare av Obligationerna bör koordinera med respektive bankrepresentativ omgående. Balder avser makulera Obligationer som återköps under Återköpserbjudandet i enighet med villkoren för Obligationerna.

Dealer Manager:
Svenska Handelsbanken AB (publ): +46 (0)8 46 348 98liability.management@handelsbanken.se

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99